Burgerschap op De Huet

Scholen hebben de opdracht om actief burgerschap en de sociale integratie van leerlingen te bevorderen. 

Bij actief burgerschap gaat het om de bereidheid en het vermogen om deel uit te maken van een gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren. 

Onder sociale integratie wordt verstaan de deelname aan de maatschappij en de bekendheid met en betrokkenheid bij uitingen van de Nederlandse cultuur. 

De inspectie van onderwijs heeft hierbij de volgende doelen voor scholen geformuleerd: 

logo-notext-icon-50.png

Het bevorderen van sociale competenties.

logo-notext-icon-50.png

Aandacht voor de samenleving en de diversiteit daarin en bevordering van betrokkenheid bij de samenleving.

logo-notext-icon-50.png

Kennis van basiswaarden en bevorderen van participatie in een democratische rechtsstaat.

logo-notext-icon-50.png

De school als ‘oefenplaats’: de school brengt burgerschap en integratie ook zelf in de praktijk.