Medezeggenschapsraad

De  medezeggenschapsraad (MR) denkt en beslist mee over allerlei schoolzaken en levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van onze school. De MR komt ongeveer 6 keer per jaar bij elkaar om te overleggen over zaken als de kwaliteit van het onderwijs, de financiën en de wijze waarop de school en ouders met elkaar samenwerken. De MR heeft advies- of instemmingsrecht als het gaat over bijvoorbeeld het vakantierooster, de schoolgids en het werkverdelingsplan.

De MR bestaat uit 3 ouders en 3 leerkrachten en is hiermee een klankbord voor zowel de ouders als de leerkrachten van onze school.

De MR van De Huet bestaat uit de volgende leden:

Anoek Boegman (voorzitter)

Joyce Vrieze     

Nicole van Gerven

Wendy Lemmens (secretaris)

Melvin Berendsen

Nikki van Drunen

De vergaderingen van de MR zijn openbaar, de data vindt u in de jaarplanning.