Privacybeleid van activiteiten vereniging OBS de Huet

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Activiteiten Vereniging OBS de Huet (tevens: “Ouderraad OBS de Huet” ) verwerkt van de leerlingen van OBS de Huet.
Indien je lid wordt van Activiteiten Vereniging OBS de Huet, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Activiteiten Vereniging OBS de Huet , Wolborgenmate 2, Doetinchem, 0314-391160, KvK nummer 68601387 De ouderraad OBS de Huet is bereikbaar via or@obsdehuet.nl.
2. Welke gegevens verwerkt activiteiten vereniging OBS de Huet en voor welk doel
2.1 In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht
b) adresgegevens
c) bankrekeningnummer(s)
d) e-mailadres
e) telefoonnummer(s)
2.2 Activiteiten Vereniging OBS de Huet verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) je naam, geboortedatum en geslacht worden gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan.
b) je naam, adresgegevens en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen/automatische incasso van het lidmaatschapsgeld af te wikkelen.
c) Je naam, adresgegevens en telefoonnummer(s) worden tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst bewaard om in contact te komen met de Ouderraad om te helpen bij activiteiten bij OBS de Huet.
3. Bewaartermijnen 
Activiteiten Vereniging OBS de Huet verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van het lidmaatschap en tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap wanneer het lid van school is. Aansluitend  worden de persoonsgegevens vernietigd.
4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers 
Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Activiteiten Vereniging OBS de Huet passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
5. Inzagerecht,verwijdering en vragen klachten
5.1 Via de ledenadministratie van Activiteiten Vereniging OBS de Huet kun je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Activiteiten Vereniging OBS de Huet zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren. Ze zijn bereikbaar via or@obsdehuet.nl.
5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kun je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.
5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop Activiteiten Vereniging OBS de Huet je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kun je contact opnemen met de ledenadministratie evenals voor overige vragen over dit Privacybeleid en opmerkingen, bereikbaar via or@obsdehuet.nl.
6. Wijzigingen
Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website van OBS de Huet bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.