Statuten van de vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid, met KvK nummer OBS de Huet 

 

 Begripsbepalingen 

 

Artikel 1 

Deze statuten verstaan onder: 

a. de vereniging: de in artikel 2 genoemde vereniging; 

b. de leden: de leden van de vereniging als bedoeld in artikel 5; 

c. de ledenvergadering: de in artikel 16 genoemde ledenvergadering van de vereniging; 

e. de ouderraad: het in artikel 7 genoemde bestuur van de vereniging; 

f. het dagelijks bestuur: het in artikel 13 genoemde dagelijks bestuur van de vereniging; 

g. de school: Openbare Basisschool de Huet, Wolborgmate 2, 7006 DG Doetinchem 

h. de leerlingen: de leerlingen van de school; 

i. de ouders: de ouders die het gezag uitoefenen over de jeugdige, de voogden en verzorgers van de leerlingen; 

j. het schoolbestuur: het bevoegd gezag van de school; 

k. het personeel: het aan de school verbonden onderwijzend en niet-onderwijzend personeel; 

l. het schooljaar: is het jaar waarin men naar school gaat gerekend van de ene zomervakantie tot de volgende, de datum van de zomervakantie is vastgesteld door het Ministerie van Onderwijs en Wetenschap. 

 

Artikel 2 

De vereniging draagt de naam: 

“Activiteiten Vereniging OBS de Huet “ van de openbare basisschool de Huet. 

De vereniging is gevestigd te Doetinchem. 

De vereniging is in september 2017 opgericht en duurt voort voor onbepaalde tijd 

Doel 

 

Artikel 3 

1. De vereniging stelt zich – gelet op de primaire verantwoordelijkheid van de ouders voor de opvoeding van hun kinderen – ten doel verschillende activiteiten die passen binnen het schoolbeleid te organiseren, coördineren en uitvoeren. 

2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door het dienen als intermediair tussen ouders en school(bestuur); het informeren over en betrekken van ouders bij schoolse activiteiten 

Verenigingsjaar, boekjaar 

 

Artikel 4 

Het verenigingsjaar valt samen met het schooljaar. Het boekjaar is gelijk aan het verenigingsjaar. 2 

Leden activiteiten vereniging 

 

Artikel 5 

Het lidmaatschap van de Activiteiten Vereniging gaat automatisch van start zodra betaald is voor de ouderbijdrage van de Activiteiten Vereniging. Onder lid verstaan we het schoolgaande kind, vertegenwoordigd door zijn/haar ouders of verzorgers. 

 

Artikel 6 

1. Het lidmaatschap bij de activiteiten vereniging eindigt: 

 door de dood van het lid 

 Indien het lid van school gaat 

 door opzegging namens de vereniging door de ouderraad; dit kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten door statuten voor het lidmaatschap gesteld te voldoen 

 

Ouderraad 

 

Artikel 7 

Het bestuur van de Activiteiten Vereniging, genaamd: ouderraad, bestaat uit een aantal leden: tenminste vijf (5) en ten hoogste zeventien (17) leden. 

 

Artikel 8 

Het lidmaatschap van de ouderraad staat open voor (groot) ouders/verzorgers met kinderen of kleinkinderen op deze school, die lid zijn van de Activiteiten Vereniging. 

 

Artikel 9 

1. Het lidmaatschap bij de ouderraad eindigt: 

 door de dood van het lid van de ouderraad 

 door opzegging door het lid van de ouderraad 

 door opzegging namens de vereniging door de ouderraad; dit kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten door statuten voor het lidmaatschap gesteld te voldoen 

 Indien het ouderraadslid geen (klein)kinderen meer op school heeft 

 

Artikel 10 

1. Toetreding van leden van de ouderraad vindt plaats op de eerstvolgende Vergadering van de ouderraad. 

2. De kandidaten worden in overleg met alle leden van de ouderraad aangenomen. 

3. Opzegging van het lidmaatschap van de ouderraad kan slechts geschieden tegen het einde van een schooljaar. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. 

4. Voor het dagelijkse bestuur wordt een opzegtermijn van twee maanden nagestreefd. 

 

Artikel 11 

De ouderraad vervult de functie van ouderraad van de school als bedoeld in 

de Wet Medezeggenschap Onderwijs, voor zover deze wet zulks toelaat. 

Burgerlijk Wetboek 2, totel 2, artikel 27.4-D Algemene ledenvergadering 3 

 

Artikel 12 

1. De ouderraad vergadert ten minste vijfmaal per verenigingsjaar en voorts vaker indien gewenst. Deze data worden–zover mogelijk- aan het begin van het schooljaar vastgelegd. 

2. De ouderraad organiseert minimaal eenmaal per jaar een ledenvergadering voor de Activiteiten Vereniging. 

Dagelijks Bestuur 

 

Artikel 13 

1. Het dagelijkse bestuur bestaat uit minimaal twee personen en maximaal vier personen en bestaan tenminste uit de voorzitter, secretaris en de penningmeester. 

2. De ouderraad kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris, en een penningmeester. 

3. De functie van penningmeester kan gecombineerd worden tezamen met die van hetzij voorzitter, hetzij secretaris, in één bestuurslid. De functies van voorzitter en secretaris kunnen niet gecombineerd worden in één bestuurslid, 

4. De zittingstermijn van bestuursleden bedraagt één jaar 

5. Bestuursleden kunnen ontslagen worden door de ouderraad met 2/3 meerderheid van de ouderraad. 

6. Bestuursleden kunnen elk jaar herbenoemd worden. 

 

Artikel 14 

Terstond na de samenstelling van de ouderraad en van het dagelijks bestuur en wijzigingen daarin geeft de secretaris deze door aan het schoolbestuur, het personeel, de medezeggenschapsraad van de school. 

 

Artikel 15 

 De ouderraad vertegenwoordigt de Activiteiten Vereniging, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit. 

 De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt bovendien toe aan de voorzitter en de secretaris tezamen. 

 De ouderraad is niet bevoegd tot rechtshandelingen, die de vereniging financiële verplichtingen opleggen, welke de grenzen overschrijden, vastgelegd in de jaarlijkse begroting, laatstelijk door de ouderraad vastgesteld. 

 De ouderraad is niet bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bewaren van registergoederen, noch tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt, tenzij krachtens besluit van de ledenvergadering. 

Ledenvergadering 

 

Artikel 16 

 De ouderraad brengt op de ledenvergadering, te houden zo spoedig mogelijk doch binnen zes maanden na afloop van het boekjaar zijn jaarverslag uit en legt, onder overlegging van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording af over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur. 4 

 Op de ledenvergadering komen voorts aan de orde: 

a) het jaarplan van de vereniging voor het lopende verenigingsjaar; 

b) de vaststelling van de contributie van de ouders voor het lopende boekjaar; 

c) de vaststelling van de begroting voor het lopende boekjaar 

Geldmiddelen 

 

Artikel 17 

De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit: 

a) contributies van de ouders; 

b) bijdragen van het schoolbestuur; 

De middelen kunnen verder bestaan uit: 

c) subsidies van kerkelijke en burgerlijke lichamen; 

d) schenkingen en andere baten; 

e) legaten 

Slotbepalingen 

 

Artikel 17 

1. De vereniging kan worden ontbonden door een daartoe bijeengeroepen ledenvergadering. Het voorstel daartoe, alsmede de gronden waarop het berust, moeten uiterlijk vier weken vóór de vergadering waarop het voorstel wordt behandeld, schriftelijk aan de leden ter kennis worden gebracht. 

2. De ontbinding behoeft een meerderheid van stemmen van drie/vierde van alle leden. De vereffening van het vermogen van de vereniging na ontbinding van de vereniging geschiedt door de ouderraad. Het bij de ontbinding nog aanwezig batig saldo wordt door de ouderraad bestemd voor een doel dat zoveel mogelijk in overeenstemming is met het doel van de vereniging. 

3. Tevens kan de vereniging worden ontbonden indien het aantal in functie zijn de leden van de ouderraad is gedaald onder het minimum, genoemd in artikel 7, en er zich geen kandidaten aanmelden. 

 

Artikel 18 

De ledenvergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen. Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die strijdig zijn met de statuten. 

 

Artikel 19 

In alle gevallen waarin deze statuten en het huishoudelijk reglement niet voorzien beslist de ouderraad.