Verlof aanvragen

In Nederland mogen kinderen van 4 jaar naar school, maar verplicht is dat niet.

Zodra kinderen 5 jaar zijn, moeten ze wettelijk iedere dag naar school: ze zijn dan leerplichtig. Het is echter van groot belang dat ook kinderen van 4 jaar regelmatig naar school gaan. Wij verwachten dan ook dat alle kinderen vanaf 4 jaar in principe gewoon op school aanwezig zijn.

Mochten de leerkracht of de ouders merken dat dit voor een vierjarig kind te zwaar is, worden in overleg andere afspraken gemaakt.

Voor een vijfjarig kind kan in bepaalde omstandigheden in overleg met de directie, de leerkracht en de ouders besloten worden om het kind een aantal uur per week ontheffing van de leerplicht te geven.

Als er een bijzondere reden is waarom uw kind niet naar school kan, moet u schriftelijk verlof aanvragen bij de directie. Het is handig om dit ruim van tevoren te doen.

U kunt daarvoor een aanvraagformulier ophalen op school. U kunt het ook downloaden via onze website, u vindt het formulier bij ‘Documenten’.

Voor de onderstaande bijzondere omstandigheden wordt verlof gegeven:

 • Wanneer een kind plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging. Als richtlijn geldt, dat één dag per verplichting vrij wordt gegeven.
 • Voor vakantie onder schooltijd kan alleen een uitzondering op de hoofdregel gemaakt worden als uw kind tijdens de schoolvakanties niet op vakantie kan gaan door de specifieke aard van het beroep van (één van) de ouders/verzorgers. In dat geval mag de directeur eenmaal per schooljaar uw kind vrijgeven zodat er toch een gezinsvakantie kan plaatsvinden. Bij uw aanvraag moet een werkgeversverklaring worden toegevoegd, waaruit de specifieke aard van het beroep en de verlofperiode van betrokken ouder blijken. De verlofperiode mag maximaal tien schooldagen beslaan en mag niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen.
 • Een verhuizing van het gezin
 • Het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten
 • Overlijden van bloed- of aanverwanten
 • Viering van een 25-, 40 of 50 jarig ambtsjubileum en het 12½ -, 25-, 40-, 50- of 60-jarig (huwelijks)jubileum van bloed- of aanverwanten.

De volgende situaties worden NIET als gewichtige omstandigheden beschouwd:

 • Familiebezoek in het buitenland.
 • Vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding.
 • Vakantie onder schooltijd, bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden.
 • Een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de schoolvakantie op vakantie te gaan.
 • Eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers-) drukte.
 • Verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn.

U ziet dat wij dus niet zomaar vrij mogen geven, maar slechts in bijzondere gevallen; als school worden wij hierop gecontroleerd.